JAVOŘICE
stavební bytové družstvo

Staňkova 196
Telč

Nabídka v pdf. zde ke stažení 

                                                                                                                                                                                                                        JAVOŘICE, stavební bytové družstvo v Telči

IČ: 000 49 409, Staňkova 196, 588 56 Telč

 

NABÍDKA SLUŽEB PRO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

Kompletní vedení účetnictví, oddělení nájemného, oddělení technické

I.        Kompletní vedení účetnictví
 • vedení podvojného účetnictví dle zákona o účetnictví
 • sledování změn v právních normách v činnosti společenství vlastníků
 • základní právní pomoc
 • kontrola náležitosti dokladů dle zákona o účetnictví
 • archivace účetnictví
 • provádění včasného sestavení účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, příloha)
 • zveřejňování účetní závěrky do sbírky listin
 • sledování nákladových položek
 • proúčtování nákladových položek s fondem oprav domu
 • provádění roční inventarizace všech účtů
 • komunikace se zástupci SVJ telefonicky a e-mailem, osobně

 

Fakturace, dodavatelé prací a služeb

 • vedení evidence dodavatelů, evidence závazků
 • účtování přijatých dodavatelských faktur a jejich evidence
 • zajištění informovanosti zástupce SVJ o přijatých fakturách, souhlasu s úhradou
 • kontrola správnosti faktur a DPH

 

Služby související s dodávkami energií

 • kontrola dodavatelských faktur, kontrola zúčtování uhrazených záloh
 • vyúčtování topné sezóny 1x ročně (na základě dodavatelských faktur za energie a odečtů měřidel jednotlivých bytů)
 • vyhotovení vyúčtování všech služeb 1x ročně pro jednotlivé uživatele bytů

 

Platební styk s bankou

 • elektronického bankovnictví / po svoleném přístupu/
 • vedení bankovního účtu zdarma (ČSOB a.s.)
 • měsíční stahování a zaúčtování výpisů
 • proplácení faktur, záloh
 • přiřazování plateb uživatelů bytů za nájemné
 • zadávání trvalých příkazů
 • zadávání svolení k inkasu

 

Mzdová činnost

 • mzdová evidence
 • sjednání dohody o provedení práce
 • výpočet a zaúčtování odměny statutárního zástupce SVJ
 • výpočet sociálního a zdravotního pojištění, vyhotovení účetních dokladů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění
 • přihlašování a odhlašování u zdravotních pojišťoven
 • vyúčtování srážkové daně pro Finanční úřad, vyúčtování zálohové daně

II. Oddělení nájemného

 • evidence nákladů na služby související s užíváním bytu
 • vyměřování předpisu nájmu
 • úprava výše záloh na energie dle požadavků uživatelů
 • změna v evidenci uživatelů bytů při prodeji bytu mezi vlastníky
 • přiřazování plateb k nájmu
 • měsíční hlídání platební morálky
 • zasílání upomínek, v případě opakovaného prodlení informujeme předsedu SVJ
 • vymáhání dluhů včetně poplatků z prodlení a úroků z prodlení
 • příprava podkladů pro shromáždění delegátů

 

 

III. Oddělení technické

Zajišťování revizí a prohlídek dle platných norem

 • pravidelné kontroly a revize spalinových cest na zemní plyn i tuhá paliva, vymetání komínů
 • revize požárních hydrantů, zajišťování kontroly bezpečnosti z hlediska požární ochrany
 • revize hromosvodů
 • revize elektroinstalace ve společných prostorách, elektrických a plynových zařízení, výtahů

 

Opravy domu

 • zajišťování veškerých nutných oprav společných prostor domu
 • sjednání vhodného opraváře při potřebě odstranění mimořádných závad a havárií 
 • posouzení technického stavu domu
 • doporučení na revitalizaci domu
 • zajištění stavebního dozoru
 • pomoc při výběru nejvýhodnějšího způsobu financování
 • kompletní příprava podkladů pro sjednání případného úvěru
 • správa úvěru
 • rozpočítání splátek úvěru do předpisu nájmu
 • sjednání výhodného pojištění domu (při správě SBD)
 • vyřizování případných pojistných událostí

 

 

Vzorový příklad pojištění:

Bytový dům se 14-ti bytovými jednotkami:

 

Pojištění majetku – živelní pojištění + pojištění odpovědnosti za újmu

(limit plnění stanoven dle celkového objemu pojištěného majetku ve správě družstva – tj. 1,6 miliardy Kč)

 

Pojištění odpovědnosti statutárního orgánu SVJ – limit plnění: 10 mil. Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------

                        Celkové roční pojistné:                    3 800 Kč

                        spoluúčast:                                                 0 Kč

                                                                                   + doplňková pojištění se základními limity v ceně

 

 

Bytové družstvo JAVOŘICE, je členem svazu českých a moravských bytových družstev. Družstvo se pravidelně účastní seminářů, porad předsedů a úzce se svazem spolupracuje.

 

 

Stavební bytové družstvo JAVOŘICE disponuje:

 • dlouholetými zkušenostmi v zajišťování správy obytných domů a zapracovaným kolektivem odborných zaměstnanců zajišťujících služby

 

 • softwarovým vybavením umožňujícím naplnění individuálních požadavků členů bytového družstva, SVJ i ostatních vlastníků

 

 • znalostí právních předpisů zejména v oblasti občanského zákoníku, zákona o vlastnictví bytů, zákona o účetnictví, daňových předpisů a ostatních předpisů vztahujících se ke správě, provozu a služeb spojených s užíváním obytných domů a nebytových prostor

 

 • ekonomickou stabilitou družstva

 

 • přístupem k informacím nezbytným pro kvalitní správu družstevního majetku i majetku vlastnictví společenství vlastníků jednotek a ostatních vlastníků

 

 • možností zajištění výhodného pojištění nemovitostí, u kterých zajišťujeme správu