JAVOŘICE
stavební bytové družstvo

Staňkova 196
Telč

Zápis shromáždění delegátů 21. 5. 2018

 

Zde je zápis ke stažení ve formátu .pdf 

Zápis

ze shromáždění delegátů

JAVOŘICE, stavebního bytového družstva

 

konaného dne 21. 5. 2018 v zasedací místnosti SOŠ a SOU v Třešti, K Valše 38

 

Přítomno: 12 delegátů z celkového počtu 13 delegátů

 

Program jednání:

1.             Zahájení

2.             Volba zapisovatele, předsedajícího a volba ověřovatelů zápisu

3.             Volba mandátové a návrhové komise

4.             Zpráva představenstva

5.             Zpráva kontrolní komise

6.             Roční účetní závěrka za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku

7.             Hospodářsko-finanční plán na rok 2018

8.             Hlavní úkoly družstva na rok 2018

9.             Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2018

10.         Různé

11.         Zpráva mandátové komise

12.         Diskuze - návrh na usnesení

13.         Usnesení

14.         Závěr

 

 

Dle pozvánky měl být program jednání zahájen v 17:00 hodin. Shromáždění delegátů nemohlo být zahájeno v 17:00, z důvodu narušení jednání panem Miroslavem Maryškou a nevhodným chováním pana Vladimíra Anderleho, kteří se dostavili do zasedací místnosti v I. patře SOU Třešť 3 minuty před plánovaným zahájením. O uzavřeném jednání a neúčasti hostů byli informováni již v přízemí u prezence. Oběma bylo znovu vysvětleno, že členové družstva jsou na shromáždění zastoupeni svými delegáty a další hosté nebudou přítomni. Rozhodnutí představenstva je v souladu se stanovami  dle čl. 67. odst. 12) a liší se oproti minulému roku proto, že p. Vladimír Anderle se choval nevhodně. Opakovaně byli vyzýváni k opuštění shromáždění, pan Maryška vysvětlení akceptoval a místnost opustil.  Pan Anderle se nadále dožadoval umožnění vstupu na jednání, nabádal delegáty, vykřikoval ,,změňte stanovy“, obviňoval představenstvo ze špatného vedení družstva, zpronevěru poplatků za správu bytů, v ruce mával nějakými papíry a vykřikoval, že v nich je pravda. I přes opětovné výzvy zástupců družstva i z řad samotných delegátů k opuštění místnosti neuposlechl, tudíž byla přivolána k nápravě pořádku Policie ČR.

 

1.     Zahájení

Ekonomka družstva sl. Michaela Váchová zahájila shromáždění delegátů v 17:25 hodin, kdy přivítala přítomné delegáty a JUDr. Pavlínu Kolátorovou – právní zástupkyni družstva. JUDr. Kolátorová poskytla delegátům vysvětlení nepřítomnosti hostů na dnešním shromáždění. Představenstvo svolalo shromáždění na základě pozvánky, jednání mohou být účastni pouze pozvaní, tj. delegáti, představenstvo, kontrolní komise, členové komisi, vše je v souladu se stanovami družstva dle čl. 67. odst. 12).

 

Sl. Váchová konstatovala, že na shromáždění delegátů je přítomno 12 delegátů z celkového počtu 13 delegátů a je tedy usnášeníschopné, neboť je přítomna nadpoloviční většina delegátů ve smyslu čl. 67 odst. 1) Stanov. Prezenční listina je přílohou zápisu.

 

Sl. Váchová doporučila řídit se navrženým programem.

Proběhlo hlasování o souhlasu s programem jednání uvedeným na pozvánce.

Pro návrh:                    12  hlasů

Proti návrhu:                  0  hlasů

Zdrželo se:                     0  hlasů

 

Shromáždění delegátů navržený program jednání schválilo.

 

 

2.     Volba zapisovatele, předsedajícího a volba ověřovatelů zápisu

Sl. Váchová přednesla návrh představenstva na volbu těchto osob do orgánů shromáždění delegátů:

předsedající: p. František Hubata

zapisovatel: sl. Hana Burianová

ověřovatelé zápisu: p. Ivan Mařík, p. Lada Brychtová

 

Hlasování:

Pro návrh:       12  hlasů                                    

Proti návrhu:      0  hlasů

Zdrželo se:         0  hlasů

 

Orgány shromáždění delegátů byly zvoleny dle návrhu představenstva.

 

 

3.     Volba mandátové a návrhové komise

Sl. Váchová přednesla návrh představenstva na volbu těchto osob za členy mandátové komise.

 

pí. Františka Klofáčová

pí. Hana Marková

pí. Lada Brychtová

 

 

 

Dále sl. Váchová přednesla návrh představenstva na volbu těchto osob do návrhové komise:

 

p Václav Málek

p. Zdeněk Altman

sl. Hana Burianová

 

Současně ekonomka doporučila volbu schválit a navrhla, aby o návrhu bylo hlasováno jako o celku.
K oběma návrhům nebyly podány žádné připomínky, námitky nebo protinávrhy.

 

Hlasování:

Pro návrh:       12  hlasů

Proti návrhu:     0  hlasů

Zdrželo se:        0  hlasů

 

Shromáždění delegátů zvolilo navrhované členy mandátové a návrhové komise. Sl. Váchová zároveň požádala zvolené pracovní komise, aby se ujaly své práce.

 

Paní Lada Brychtová přednesla zprávu mandátové komise.

 

4.     Zpráva představenstva

Zprávu představenstva o stavu a hospodaření družstva přednesl předseda družstva p. František Hubata. Zpráva je přílohou originálu zápisu ze shromáždění.

 

Shromáždění delegátů vzalo zprávu představenstva na vědomí.

 

 

5.     Zpráva kontrolní komise

K této zprávě kontrolní komise si vzal slovo předseda kontrolní komise p. Jiří Činčura.

Zpráva kontrolní komise je  přílohou originálu zápisu.

 

Shromáždění delegátů vzalo zprávu kontrolní komise na vědomí

 

 

Dále následovala zpráva návrhové komise, kterou přednesl p. Václav Málek.

 

Návrhová komise navrhla delegátům ke schválení

 

-           řádnou účetní závěrku za rok 2017 návrh na rozdělení zisku 2017 v plném rozsahu tak, jak je doporučeno představenstvem družstva

-           hospodářsko-finanční plán na rok 2018 tak, jak byl předložen

-           hlavní úkoly družstva na rok 2018

-           schválení auditora účetní závěrky pro rok 2018

 

Nyní sl. Váchová doporučila, aby se přistoupilo k bodům, jejichž podklady byly zaslány spolu s pozvánkou k podrobnému nastudování, proto se přesné znění již nečetlo a přešlo se rovnou k hlasování.

 

6.     Roční účetní závěrka za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku

Sl. Váchová seznámila přítomné s roční účetní závěrkou za rok 2017, seznámila přítomné o celkové výši nákladů a výnosů, sdělila jim výsledek hospodaření po zdanění, který je ve výši 328 895 Kč. Přednesla návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017, který vyplývá z hospodaření jednotlivých středisek. 

 

NÁVRH NA ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2017

 

 

 
       

 

 

Výsledek hospodaření po zdanění

 

 

 

328 895 Kč

       

 

 

Rozdělení:

 

 

 

 

Příděl nedělitelnému fondu

 

 

 

10 000 Kč

Příděl sociálnímu fondu

 

 

 

13 976 Kč

Příděl statutárnímu fondu dle níže uvedeného rozpisu

 

304 919 Kč

       

 

 

 

Statutární fond bytového hospodářství určený pro opravy bytových domů:

Radkovská 593, Telč

 

 

 

49 122 Kč

Radkovská 594, Telč

 

 

 

53 564 Kč

Radkovská 592, Telč

 

 

 

3 613 Kč

Nerudova 1228, Třešť

 

 

 

45 862 Kč

Nerudova 1270, Třešť

 

 

 

50 468 Kč

U Štěpnického rybníka 316-320, Telč

 

 

 

11 447 Kč

28. října 551, Telč

 

 

 

5 087 Kč

Hornomyslovská 597, Telč

 

 

 

81 884 Kč

Krahulčí 121-2

 

 

 

3 872 Kč

 

CELKEM

   

 

304 919 Kč

             
 

 

           

Sl. Váchová dále informovala o kontrole účetní závěrky kontrolní komisí družstva. Další kontrola proběhla ze strany auditora Ing. Jaroslava Jiříka, který neshledal žádné nedostatky. Dle jeho výroku účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva k 31.12. 2017 a nákladů a výnosů a výsledku hospodaření za rok 2017 v souladu s českými účetními předpisy.

Hlasování o schválení roční účetní závěrky a návrhu rozdělení VH:

 

Pro návrh:       12  hlasů

Proti návrhu:     0  hlasů

Zdrželo se:       0  hlasů

 

Shromáždění delegátů schvaluje účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení výsledku hospodaření za rok 2017.

 

7.     Hospodářsko-finanční plán na rok 2018

Sl. Váchová informovala o předpokládaných nákladech ve výši 7 637 tis. Kč a předpokládaných výnosech ve výši 7 975 tis. Kč. Plánovaný výsledek hospodaření před zdaněním by měl dosáhnout výše 338 tis. Kč. Základem pro sestavení plánu byl rozbor hospodaření příslušných středisek družstva (střediska správy, tepelného hospodářství, obchodní činnost, samospráva a jiná hospodářská činnost).  Hospodářsko-finanční plán byl projednán představenstvem a doporučen shromáždění delegátů ke schválení. Hospodářsko-finanční plán na rok 2018 je přílohou zápisu.

 

Hlasování o návrhu hospodářsko – finančního plánu na rok 2018.

 

Pro návrh:       12  hlasů

Proti návrhu:       0  hlasů

Zdrželo se:        0  hlasů

 

Shromáždění delegátů přijalo navrhovaný hospodářsko-finanční plán na rok 2018.

 

8.     Hlavní úkoly družstva na rok 2018

S hlavními úkoly družstva na rok 2018 seznámil přítomné p. Rostislav Janko. Materiály jsou nedílnou součástí originálu zápisu.

 

Hlasování o hlavních úkolech družstva na rok 2018.

Pro návrh:       12  hlasů

Proti návrhu:     0  hlasů

Zdrželo se:        0  hlasů

 

Shromáždění jeho zprávu o hlavních úkolech družstva na rok 2018 schválilo.

 

9.     Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2018

Ekonomka družstva uvedla, že představenstvo doporučuje schválit účetní závěrku za rok 2018 auditorem. Pan Ing. Jaroslav Jiřík, dosavadní auditor družstva, provedení auditu přislíbil, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí.

 

Hlasování:

Pro návrh:       12 hlasů

Proti návrhu:     0 hlasů

Zdrželo se:        0 hlasů

 

Shromáždění schvaluje provedení auditu účetní závěrky pro rok 2018.

10.                       Různé

Sl. Váchová uvedla, že k tomuto bodu nebyly zaslány podklady v pozvánce a z tohoto důvodu nebylo nic projednáno.

Sl. Váchová na závěr vyzvala přítomné delegáty, aby se v případě jakýchkoliv dotazů či připomínek obrátili přímo na družstvo, kde jim dotazy rádi zodpoví.

 

11.                       Zpráva mandátové komise

Zprávu mandátové komise přednesla pí. Lada Brychtová. Zpráva mandátové komise je přílohou zápisu.

Shromáždění vzalo zprávu na vědomí.

 

 

12.                       Diskuze - návrh na usnesení

Sl. Váchová ukončila diskuzi a předala slovo panu Málkovi, aby přednesl návrh usnesení. Zpráva návrhové komise je přílohou zápisu.

 

13.                       Usnesení

Se závěrečným usnesením seznámil přítomné pan Václav Málek. Usnesení je přílohou zápisu.

 

Shromáždění delegátů  schválilo návrhy představenstva:  

·         návrh pořadu jednání tak, jak je uveden na pozvánce shromáždění delegátů

·         volbu zapisovatele, předsedajícího a ověřovatelů zápisu

·         volbu mandátové a návrhové komise, jak byli jmenovaní do funkcí

·         řádnou účetní závěrku za rok 2017 a návrh na rozdělení zisku 2017 v plném rozsahu tak, jak je doporučeno představenstvem družstva

·         hospodářsko-finanční plán na rok 2018 tak, jak byl předložen a stane se přílohou zápisu

·         hlavní úkoly družstva na rok 2018 tak, jak byly čteny a stanou se přílohou zápisu

·         Schválení auditora účetní závěrky pro rok 2018

 

Shromáždění delegátů  bere na vědomí:

·         zprávu představenstva

·         zprávu kontrolní komise

·         zprávu návrhové komise

·         zprávu mandátové komise

 

 

14.  Závěr

Představenstvo se ujalo slova a omluvilo se delegátům za nevhodné chování a vykřikování pana Vladimíra Anderleho a chtělo uvést na pravou míru jeho vykřikovaná gesta. Představenstvo dále vysvětlilo, kam jdou platby nájemného, a připomenulo, že účetní závěrka byla přezkoumána nezávislým auditorem.

JUDr. Kolátorová doplnila, jakým způsobem a v jakém značném rozsahu pan Anderle od zasedání delegátů v roce 2017 zaměstnává představenstvo, kontrolní komisi družstva i ji samotnou (píše dopisy, vydává články v novinách, žádá o nahlédnutí do zápisů z představenstva). Družstvo na každý podnět vždy písemně odpovědělo.

Pan Janko, člen představenstva, také doplnil, že pan Anderle obtěžuje jednotlivé osoby (např. zasahuje do jejich soukromí svými neohlášenými návštěvami, zjišťuje si informace o členech představenstva atd).

Paní JUDr. Kolátorová shrnula, že tento spor doposud nebyl řešen žalobou k soudu nebo trestním oznámením. Je podloženo, že kroky družstva jsou v souladu s platnými zákony. 

K diskusi se přidal pan Činčura, předseda kontrolní komise.

 

Sl. Váchová poděkovala všem přítomným a ukončila jednání.

 

Schůze byla ukončena v  18:03 hod.

 

Přílohy zápisu:

a)      Prezenční listina

b)      Zpráva představenstva

c)      Zpráva kontrolní komise

d)      Hospodářsko finanční plán na rok 2018

e)      Hlavní úkoly družstva na rok 2018

f)       Zpráva mandátové a návrhové komise

g)      Usnesení

 

 

Předsedající:                                                   Zapsala:

 

 

 

…………………………………….                 ………………………………………………..

František Hubata                                            Hana Burianová

 

           

 

Ověřovatelé zápisu:   

 

 

 

 

……………………………………….             …………………………………………….

Ivan Mařík                                                     Lada Brychtová